مروری بر روند کسب وکار (بخش دوم)

نسل هزاره، نسلی است که شدیدا به فن آوری دیجیتال وابسته است. این نسل هم اکنون در دهه دوم عمر خود هستند. این نسل هم در بین مشتریان و هم کارکنان جمعیتشان رو به افزایش است و در چند سال آینده بخش بزرگی از صاحبان کسب و کارها را تشکیل خواهند داد.