women

چگونه کارآفرین موفقی باشیم؟

چگونه کارآفرین موفقی باشیم؟

دستیابی به موفقیت کار ساده ای نیست و نیاز به داشتن توانایی و مهارتهایی دارد که به مرور زمان بدست می‌آیند. یک روش و منش کلی برای موفقیت وجود ندارد ولی می‌توان رفتار و الگوی کلی کارآفرینان موفق را مورد توجه قرار داد.