فایل ها و مستندات کاربردی بر اساس فرایند ارزیابی

۱- فایل ارزیابی اولیه (درخواست سرمایه): به منظور شروع فرایند ارزیابی استارتاپ خود می‌بایست این فایل را تکمیل کنید و یا از طریق این لینک در سایت کارایا آپلود می‌کنید و یا برای ایمیل info@karaya.ir ارسال می‌کنید.

فرم ارزیابی اولیه

 

۲- فایل قالب ارائه در جلسه‌ی غربالگری: کارآفرین یا کارآفرینان بعد از تکمیل فرم ارزیابی اولیه (درخواست سرمایه)  ایمیلی مبتنی بر دریافت فرم از طرف کارایا دریافت می‌کنند و در آن ایمیل صفحه‌ای از سایت که در آن قالب وجود دارد نیز برای تیم ارسال می‌شود که با استفاده از این قالب فایل ارائه‌ای برای جلسه‌ی غربالگری تهیه کنند . توجه کنید که لزوما نباید از فایل قالب استفاده کنید و بهتر است که فایل ارائه خود را تهیه کنید ولی مواردی که در قالب آمده است را در فایل ارائه‌ی خود لحاظ کنید.

قالب ارائه غربالگری

 

۳- فایل راستی‌آزمایی: بعد از تکمیل این دو فایل توسط تیم کارآفرین، استارتاپ توسط یکی از سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌شود که اصطلاحا به این مرحله پیش غربالگری گفته می‌شود. در صورتی که استارتاپ از مرحله‌ی پیش‌غربالگری را با موفقیت عبور کند. تیم برای جلسه‌ی غربالگری دعوت می‌شوند. بعد از جلسه‌ی غربالگری سرمایه گذاران در مورد اینکه استارتاپ به مرحله‌ی بعدی فرایند ارزیابی وارد شود یا خیر تصمیم گیری میکنند و در صورتی که تیم به مرحله‌ی بعدی یعنی جلسه‌ی سرمایه‌گذاران وارد شود باید همان فایل ارائه‌ی خود را همراه با پاسخ به برخی سوالاتی که در جلسه‌ی غربالگری از تیم شده است و در ارائه موجود نبوده است همراه با اطلاعات تکمیلی‌تر مالی برای جمع سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در جلسه‌ی سرمایه‌گذاران تمامی سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا حضور دارند و تیم در حضور آنها کار خود را ارائه می‌دهد و در انتهای ارائه سوالاتی نیز از تیم پرسیده خواهد شد. در انتهای این جلسه اگر یک یا چند سرمایه‌گذار علاقمند به سرمایه‌گذاری در این استارتاپ بودند، گروه راستی‌آزمایی تشکیل می‌شود و استارتاپ باید مستنداتی را مبتنی بر فایل راستی‌آزمایی تهیه کند.

فایل راستی‌آزمایی

 

۴- ترم‌شیت (قرارداد سرمایه‌گذاری): در صورتی که استارتاپ مرحله‌ی راستی‌آزمایی را با موفقیت پشت سر بگذارد، به مرحله‌ی ترم‌شیت یا امضای قرارداد سرمایه‌گذاری می‌رسد.